Algemene voorwaarden

Artikel 1.1 Algemeen Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens en de rechten en plichten van de leerling, verder te vernoemen “de leerling” en de zelfstandige rijschoolonderneming en rijschooleigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.

Artikel 1.2 Omschrijving

 1. Met “de leerling”wordt bedoeld; de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;
 2. Met “de rijschool” wordt bedoeld; de zelfstandige rijschoolonderneming en eigenaar; waarvan de gegevens aan de voorzijde van de lesovereenkomst zijn ingevuld die rijonderricht aan de leerling verzorgt.

Artikel 2. Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:

 1. Gegeven door een bevoegde rij-instructeur van de rijschool;
 2. Met een tijdsduur van minimaal 60 minuten per rijles;
 3. Die volledig zal worden benut voor het geven van rijonderricht;
 4. Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van de lesovereenkomst en zorgt ervoor dat:

 1. De leerling zoveel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur krijgt en dat deze voldoet aan de bepalingen van het WRM;
 2. Dat er een WA-verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling;
 3. De leerling een leskaart ontvangt met de daarop aangegeven geplande rijlessen;
 4. De vorderingen van de leerling worden op een instructiekaart bijgehouden;
 5. De leerling met zoveel mogelijke spoed wordt opgeleid tot het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichten leerling

De leerling dient:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen;
 2. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 3. Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 24 uur van tevoren aan de rijschool te melden;
 4. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd;
 5. Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 5. Betaling

 1. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag, vermeldt op de voorzijde van deze overeenkomst te voldoen;
 2. indien de factuur in termijnen betaald wordt vindt aflossing plaats op maandelijkse basis
 3. De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen;
 4. De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is;
 5. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten;
 6. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van examen met onmiddellijke ingang te doen staken.

Artikel 6. Beëindiging rijopleiding

 1. De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum duur van 6 maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding;
 2. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen.
 3. Indien tijdens het volgen van een rijlespakket, de rijlessen voor een periode van langer dan 12 maanden worden onderbroken, vervallen alle rechten op het rijlespakket.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens het volgen van rijonderricht en het praktijkexamen;
 2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 8 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt in het kader van de AVG. Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichten jegens de leerling nakomen. Tevens geeft de leerling toestemming voor het gebruik van zijn of haar foto op Social Media na het behalen van het rijbewijs.

Artikel 9

 1. Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.